Tadashi! is here! (9k obo)

T8

Tadashi

1998 Nissan Rasheen
Tadashi
Tadashi

Circa 1998 JDM Classic

Kyoto Cruiser
Tadashi
Tadashi